دستورالعمل نحوه اجرای برنامه شکار در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توسط اتباع ایرانی در سال1389

 فصل اول – نحوه صدور پروانه ویژه

ماده 1- پروانه ویژه شکار بر اساس سهمیه شکار تعیین شده برای هر یک از مناطق و با توجه به شرایط و امکانات هر شکارگاه صادر می شود.

ماده 2- سهمیه شکار هر یک از مناطق قبل از شروع فصل شکار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ابلاغ خواهد شد.

ماده 3- اداره کل حفاظت محیط زیست استان پس از اطلاع رسانی بنحو مقتضی مهلت معینی را جهت اخذ درخواست متقاضیان پروانه ویژه شکار تعیین و پس از وصول درخواستها و انجام قرعه کشی نسبت به تعیین متقاضیان اقدام خواهد نمود. حضور نماینده دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید در قرعه کشی الزامی است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مکلف است تاریخ قرعه کشی را قبلا به آن اداره کل اعلام نمایند.

ماده 4- پروانه ویژه موضوع این دستورالعمل توسط معاونت محیط زیست طبیعی صادر خواهد شد.

ماده 5- صدور پروانه ویژه منوط به ارائه دفترچه شناسائی ویژه حمل سلاح گلوله زنی جهت ثبت مشخصات پروانه ویژه از طرف متقاضی است.

ماده 6- دارنده پروانه شکار مجاز است حداکثر دو نفر همراه غیر مسلح و غیر متخلف در شکارگاه داشته باشد.

تبصره: صلاحیت همراهان شكارچی مبنی بر نداشتن پرونده تخلف (محكوم یا مفتوح) باید از سوی اداره كل حفاظت محیط زیست استان تایید شود.

ماده 7- متقاضیانی که از سال 1386 تاکنون موفق به اخذ پروانه شکار (عادی یا ویژه) شده اند حق ثبت نام ندارند.

ماده 8-  تمدید پروانه ویژه شکار در شرایط نامساعد جوی و شرایط خاص صرفا در فصل شکار و قبل از ورود شکارچی به شکارگاه بلامانع است.

ماده 9- در صورت حضور شکارچی در شکارگاه و عدم موفقیت در شکار تمدید پروانه ممنوع است.

ماده 10- بهاء پروانه هر راس کل یا قوچ پنج میلیون ریال تعیین میگردد.

ماده 11- از هر شکارچی و هر یک از همراهانی که از مهمانسرا یا ساختمان متعلق به سازمان استفاده نمایند بابت هر شبانه روز بازاء هر نفر یکصدو پنجاه هزار ریال دریافت میشود.

ماده 12- از هر شکارچی و هریک از همراهان مبلغ دویست هزار ریال بابت حق ورود به منطقه دریافت خواهدشد.

ماده 13- از هر شکارچی طی اجرای برنامه شکار بابت حق راهنما روزانه مبلغ دویست هزار ریال دریافت و پس از واریز به شماره حساب مجزای اعلام شده از سوی اداره كل حفاظت محیط زیست استان (از سوی كارپردازی به منظور برداشت) در پایان فصل شكار به محیط بانان منطقه با رعایت مساوات تعلق خواهد گرفت.

ماده 14- شکارچی قبل از دریافت پروانه ویژه شکار موظف است سپرده ای معادل هفت میلیون ریال یا معادل آن بصورت چک تضمینی بانکی (تراول یا ایران چک) بصورت امانی نزد ذیحسابی آن اداره کل تحویل و رسید دریافت نماید سپرده فوق الذکر تا پایان برنامه شکار نزد ذیحسابی آن اداره کل باقی می ماند و در پایان برنامه شکار پس از تایید برنامه و هزینه های شکار از سوی ان اداره کل و واریز هزینه های مذکور به حساب درآمد سازمان، سپرده مذکور مسترد میگردد.

ماده 15- شکارچی پس از اجرای برنامه شکار موظف است حداکثر یک هفته پس از اعلام هزینه های شکار نسبت به واریز وجوه تعیین شده اقدام نماید در صورت عدم پرداخت از محل تضمین آنان برداشت خواهد شد.

ماده 16- در صورت عدم موفقیت شکارچی پس از تایید محیط بان راهنما و مسئول منطقه و اداره کل و کسر سایر هزینه ها اعم از (ورودیه- هزینه محیط بان راهنما و هزینه استفاده از مهمانسرا) و 50 درصد بها شكار گونه مذكور، سپرده مزبور مسترد خواهدشد.

تبصره 1- مشخصات پروانه صادره باید در دفترچه شناسایی ویژه حمل سلاح گلوله زنی ثبت گردد و عدم رعایت این ماده تخلف اداری محسوب می گردد.

تبصره 2- از کل سهمیه تعیین شده 40% برای شکارچیان بومی و 40% برای شکارچیان غیر بومی و 20% در اختیار مدیران کل است.

 

فصل دوم – مقررات و ضوابط شکار

ماده 17- مقررات شکار و شرایط مندرج در این دستورالعمل باید قبلا به شکارچی اعلام گردد.

ماده 18- شکارچیان مکلفند قبل از ورود به شکارگاه به اداره کل حفاظت محیط زیست مربوطه مراجعه و به همراه محیط بان راهنما به شکارگاه عزیمت نماید.

ماده 19- استفاده از تفنگهای سرپر و هرگونه اسلحه گلوله زنی که کالیبر آن از شش میلیمتر یا 240 انگلیسی کمتر باشد از جمله تفنگهای خفیف کالیبر 22 و همچنین بهمراه داشتن و استفاده از تفنگهای ساچمه زنی از قبیل کالیبر 410-20-16-12 و سلاحهای خودکار و نیمه خودکار و غیره و استعمال فشنگ ساچمه و چهارپاره و تک گلوله ساچمه زنی برای کلیه پستانداران بزرگ قابل شکار ممنوع است.

ماده 20- حداکثر توقف شکارچیان در شکارگاه برای شکار چهارپا پنج شبانه روز است.

ماده 21- تیراندازی و شکار بدون حضور محیط بان راهنما ممنوع است.

ماده 22- شکار حیواناتی که نام آنها در پروانه شکار ذکر نشده و یا بیش از تعداد مجاز مندرج در پروانه ویژه باشد ممنوع است.

ماده 23- اداره کل محیط زیست استان از متقاضیانی که به نام آنها شکار صادر شده است تعهد کتبی مبنی بر شکار حیوان با سن حداقل 9 سال اخذ نماید و در صورت شکار حیوان با سن کمتر برابر ضوابط و مقررات به عنوان متخلف با آنها برخورد گردد.

ماده 24- شروع فصل شکار از تاریخ صدور تا آخر بهمن ماه است.

ماده 25- اداره كل حفاظت محیط زیست استان با توجه به فصل جفتگیری متناسب با شرایط اقلیمی استان مجاز به توقف شكار به مدت بیست روز در این بازه زمانی است.

ماده 26- اداره كل حفاظت محیط زیست استان موظف است قبل از آغاز فصل شكار تاریخ آغاز و پایان ممنوعیت مطروحه در ماده 25 را به دفتر حفاظت و مدیریت شكار و صید اعلام نماید.

ماده 27- چنانچه شکارچی عمدا و برخلاف مفاد این دستورالعمل مبادرت به شکار حیواناتی نماید که در پروانه شکار ذکر نشده و یا بیش از تعداد تعیین شده باشد این امر تخلف محسوب شده و علاوه بر اخذ دو برابر بهای شکار، ضرر و زیان حیوانات غیر مجاز شکار شده نیز از شکارچی اخذ میگردد. ضمنا از ادامه برنامه شکار جلوگیری و در صورت لزوم طبق قوانین و مقررات مربوط نیز عمل خواهدشد.

تبصره 1- چنانچه ثابت شود شکارچی سهوا و بر اثر اشتباه در تیراندازی مبادرت به شکار حیوانات بیش از تعداد مجاز از همان نوع نموده است دو برابر بهای پروانه برای حیوان مازاد شکار از وی اخذ خواهد شد.

تبصره 2- در صورتیکه ثابت شود در انجام شکار اضافه بر میزان تعیین شده در پروانه ویژه هیچگونه عمد یا سهو یا اشتباه از ناحیه شکارچی صورت نگرفته بلکه به لحاظ شرایط ویژه و تجمع جمعیت شکار در یک نقطه و یا اصابت یک تیر به آنان دو حیوان زخمی یا کشته شده است در این صورت فقط بهای حیوانات شکار شده از شکارچی اخذ خواهد شد تشخیص این امر بر عهده سازمان است.

تبصره 3- تشخیص اشتباه در تیراندازی با محیط بان راهنما است در صورت اختلاف نظر یا  اعتراض شکارچی تصمیم ونظر سازمان مرکزی معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی قطعی و ملاک عمل است.

تبصره 4- چنانچه ثابت شود تخلفات مذکور در ماده 27 و تبصره 1 ذیل آن به دستور یا راهنمائی محیط بان راهنما صورت گرفته است محیط بان راهنما بر حسب مورد معاون یا شریک جرم شناخته شده و طبق مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد.

ماده 28- زخمی نمودن حیوان حکم شکار آنرا دارد و شکارچی حق استفاده مجدد از پروانه شکار را ندارد.

ماده 29- شکارچیان مجاز نیستند برای شکار حیوانات بزرگ در هر ماهرخ بیش از دو تیر شلیک نمایند مگر برای حیوان زخمی که مجاز به شلیک یک تیر دیگر هستند.

ماده 30- از اعزام همزمان گروههای متعدد شکارچی در یک تاریخ به شکارگاه خودداری گردد.

ماده 31- شکارچی موظف است به منظور تهیه نمونه بیولوژیکی از لاشه حیوان شکار شده و انجام بیومتری، همکاری لازم را با فرد معرفی شده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه بعمل آورد.

تبصره – اداره کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به معرفی فرد ذیصلاح جهت اخذ نمونه بیولوژیک و انجام بیومتری طبق دستورالعملهای پیوست اقدام خواهد نمود.

ماده 32- شکارچیان مجاز نیستند در هر منطقه در صورت عدم موفقیت در شکار بیش از سه بار به سر  تیر (سه ماهرخ) بروند به عبارت دیگر حداکثر انتخاب و موضعگیری برای شکار در یک منطقه از سه نقطه و یا سه ماهرخ تجاوز نخواهد کرد.

ماده 33- شکارچیان مجاز نیستند در داخل مناطق و شکارگاهها تحت هر عنوان غیر از شکار مبادرت به تیراندازی نمایند در مواقعی که ناچارا  تنظیم سلاح ضرورت داشته باشد با تایید محیط بان راهنما و اطلاع سرپرست واحد مربوطه در خارج از شکارگاه اجازه شلیک حداکثر دو تیر داده خواهد شد.

ماده 34- همراهان شکارچی به هیچ عنوان اجازه تیراندازی و شکار ندارند.

ماده 35- تیراندازی و شکار از داخل جاده اعم از عمومی و اختصاصی تا حریم پنجاه متری ممنوع است.

ماده 36- تیراندازی و شکار از یک ساعت بعد از غروب آفتاب تا یک ساعت قبل از طلوع آفتاب ممنوع است.

ماده 37- تیراندازی و شکار از داخل یا نزدیک خودرو ممنوع است و شکارچی باید هنگام تیراندازی حداقل پنجاه متر از خودرو فاصله داشته باشد.

ماده 38- استفاده از طعمه برای شکار یا کمین کردن یا شکار از طریق جرگه ممنوع است.

ماده 39- برای متقاضیان شکار چهارپا با تیر و کمان در صورتیکه قدرت تیر و کمان آنها بیش از 60 پوند باشد مجاز میباشد. . متقاضیان شكار با تیر و كمان بدون قرعه كشی در اولویت قرار دارند.

ماده 40- رعایت مصوبه های پیشین در مورد جلوگیری از صدور پروانه های ویژه و عادی شکار در زیستگاه های یوزپلنگ (میاندشت، توران، کالمند و بهادران، کوه بافق، دره انجیر، نایبندان و کویر) و همچنین ممنوعیت شکار در نواحی مرزی با رعایت حریم قانونی آنها به شعاع 7 کیلومتر الزامی می باشد.

ماده 41- اداره کل حفاظت محیط زیست استان ذیربط موظف است در پایان فصل شکار گزارش مشروح از برنامه شکار اعم از تعداد پروانه های ویژه صادره همراه با نام شكارچیان با ذكر نام منطقه، موفقیت یا عدم موفقیت و جمع تعداد حیوانات شکار شده را به دفتر حفاظت و مدیریت شكار و صید و دفتر تنوع زیستی و حیات وحش ارسال نمایند

 


 

 

+ نوشته شده در ساعت 19:23 توسط یوسف حسنی |